Medal im. Profesora Stefana Ziemby

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do nadania Medalu im. Profesora Stefana Ziemby. Zgodnie z regulaminem wnioski o nadanie Medalu mogą być zgłaszane do 30 kwietnia roku kalendarzowego. Medal jest nadawany zgodnie z regulaminem zamieszczonym niżej.

Stanisław Radkowski
Przewodniczący Sekcji Eksploatacji KBM

Uchwała
Prezydium Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN
z dnia 21 października 1994 r.
w sprawie ustanowienia, zasad i trybu nadawania
„Medalu im. Profesora Stefana Ziemby”
ze zmianą przyjętą przez Prezydium na posiedzeniu
w dniu 14 marca 2006 roku

§1

1. Ustanawia się „Medal im. Profesora Stefana Ziemby”, zwany dalej „Medalem”, który
będzie nadawany za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie eksploatacji maszyn i
systemów technicznych, a zwłaszcza:
1) autorom wybitnych opublikowanych prac naukowo-badawczych, wyróżniających się monografii i podręczników,
2) autorom innych opracowań, które w szczególny sposób przyczyniły się do postępu w tym zakresie.
2. Zakres „eksploatacja maszyn i systemów technicznych” obejmuje kierunki badań i zastosowań odpowiadające zakresowi działania Sekcji Eksploatacji KBM PAN (zwanej dalej „Sekcją”), a w szczególności:
1) tribologię,
2) diagnostykę,
3) niezawodność,
4) inżynierię eksploatacji,
5) bezpieczeństwo.
3. Corocznie nadawany jest jeden Medal (indywidualnie lub zespołowi autorów).
4. Medal może być nadawany za osiągnięcia dokonane w określonym roku kalendarzowym.
5. Kapituła może na wniosek jednego z jej członków nadać medal za całokształt dorobku osobom szczególnie zasłużonym w działalności naukowej i organizacyjnej związanej z eksploatacją maszyn.

§2

Medal nadaje Kapituła, którą stanowi Prezydium Sekcji. Przewodniczącym Kapituły jest przewodniczący Sekcji.

§3

1. Z wnioskiem o nadanie Medalu mogą wystąpić:
1) członkowie Sekcji,
2) osoby nie będące członkami Sekcji.
2. Wnioski kierowane są do Kapituły za pośrednictwem odpowiedniego Zespołu Sekcji.

§4

1. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:
1) dane osobowe oraz dane o przebiegu pracy zawodowej osoby (lub osób) przedstawianej do wyróżnienia,
2) uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu z załączeniem publikacji lub opracowań stanowiących podstawę wniosku.
2. Wniosek o nadanie Medalu za osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym powinien być zgłoszony do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.
3. Osiągnięcia wymienione w § l ust. l odnosi się do określonego roku kalendarzowego w oparciu o datę ukazania się w druku lub datę zakończenia opracowań wymienionych w ust. l pkt. 2 niniejszego paragrafu.

§5

1. Medal im. Profesora Stefana Ziemby posiada kształt prostokąta o wymiarach 85 x 100 mm i wykonany jest ze stopu miedzi. Licowa strona Medalu składa się z profilu podobizny Profesora Stefana Ziemby oraz napisu „STEFAN ZIEMBA 1907-1994”; na stronie odwrotnej Medalu jest umieszczony napis „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE EKSPLOATACJI MASZYN”.
2. Potwierdzeniem nadania Medalu jest Dyplom formatu B4, na którym wymienione są następujące dane:
1) potwierdzenie faktu nadania Medalu za osiągnięcie w określonym roku kalendarzowym
2) imię i nazwisko osoby (lub osób), której nadano Medal,
3) data i miejsce urodzenia,
4) wyszczególnienie osiągnięcia, za które Medal został nadany,
5) data uchwały Kapituły o nadaniu Medalu,
6) podpis przewodniczącego i członków Kapituły.
3. W przypadku, gdy Medal nadany został zespołowi autorów, każdy z członków zespołu otrzymuje jednobrzmiący dyplom.
4. Kapituła prowadzi rejestr nadanych medali.

§6

Termin i miejsce wręczenia Medalu określa każdorazowo Kapituła.

§7

Pierwszy Medal zostanie nadany za rok 1994.

 
Medale im. Profesora Stefana Ziemby nadane przez Sekcję Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN:
 
1994 prof. Wiesław Leszek
1995 prof. Krystyna Ważyńska-Fiok
1996 prof. Jan Kazimierz Włodarski
1997 prof. Adam Lipowczan
1998 prof. Józef Szala
1999 prof. Stanisław Oziemski
2001 prof. Jan Sadowski
2002 prof. Stanisław Niziński
2003 prof. Adam Mazurkiewicz
2004 prof. Ryszard Michalski
2005 prof. Bolesław Wojciechowicz – za wybitne zasługi w działalności naukowej i organizacyjnej związanej z budową i eksploatacją maszyn
2005 prof. Jan Gronowicz
2008 prof. Czesław Cempel – za całokształt
2008 prof. Zbigniew Engel – za całokształt
2008 prof. Monika Gierzyńska-Dolna – za całokształt
2008 prof. Janusz Janecki – za całokształt
2008 prof. Jerzy Jaźwiński – za całokształt
2008 prof. Zbigniew Lawrowski – za całokształt
2008 prof. Ryszard Marczak – za całokształt
2008 prof. Stanisław Pytko – za całokształt
2008 prof. Zbigniew Smalko – za całokształt
2008 dr Jan Żółtowski – za całokształt
2008 prof. Jerzy Lewitowicz – za szczególne osiągnięcia
2009 prof. Jan Burcan – za całokształt
2009 prof. Wojciech Cholewa – za szczególne osiągnięcia
2010 prof. Władysław Włosiński – za całokształt
2010 prof. Bogdan Żółtowski – za szczególne osiągnięcia
2011 prof. Jan Kiciński – za całokształt
2011 prof. Henryk Madej – za szczególne osiągnięcia
2013 prof. Tadeusz Niezgoda – za całokształt
2013 prof. Wiesław Zwierzycki – za całokształt
2013 prof. Walter Bartelmus – za szczególne osiągnięcia
2014 prof. Jerzy Girtler – za całokształt
2014 prof. Janusz Gadulski – za całokształt
2015 prof. Wojciech Batko – za całokształt
2015 prof. Witold Piekoszowski – za całokształt
2016 prof. Zbigniew Dąbrowski – za całokształt