Program Sekcji

Program Sekcji Eksploatacji

KBM PAN

na kadencję 2016-2020

Prace realizowane w Sekcji Eksploatacji (zgodnie ze statutem) obejmują:

1.   inicjowanie badań naukowych w zakresie działania Sekcji,
2.   inicjowanie rozwoju placówek naukowych,
3.   współudział w organizacji szkół naukowych,
4.   opieka naukowa i pomoc naukowa świadczona na rzecz specjalistycznych towarzystw oraz społecznych organizacji naukowych,
5.   współuczestnictwo we wprowadzaniu do praktyki wyników badań naukowych,
6.   podejmowanie działań w zakresie popularyzacji osiągnięć naukowych,
7.   analiza stanu kadry oraz inicjowanie form i metod jej rozwoju,
8.   organizowanie działalności szkoleniowej kadr naukowych,
9.   organizowanie dyskusji w formie sympozjów, zjazdów, konferencji i zebrań krajowych oraz zagranicznych,
10. organizowanie wyjazdów członków Sekcji oraz inicjowanie ich czynnego udziału w sympozjach, zjazdach i konferencjach w kraju i za granicą,
11. inicjowanie form współpracy oraz realizacja współpracy naukowej z zagranicą,
12. inicjowanie form i metod współpracy z podmiotami gospodarczymi,
13. współudział w realizacji zadań Komitetu Budowy Maszyn.

 

Najważniejsze formy bieżącej działalności Sekcji:

1. Współorganizacja konferencji naukowych:
•  Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych (International Technical Systems Degradation Conference), Liptovský Mikuláš, Słowacja,
•  Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła

2. Zwołanie posiedzenia plenarnego Sekcji oraz Prezydium Sekcji, w lutym 2017r, przy okazji konferencji Elektromobilności organizowanej w Politechnice Warszawskiej, oraz organizacja sesji ramach ww. konferencji.

3. Wspieranie działań Kapituły Medalu im. Profesora Stefana Ziemby